Home » นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)

นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)

เว็บไซต์ www.bangkokscan.com มีการใช้งานเทคโนโลยีคุกกี้ หรือ เทคโนโลยีอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับคุกกี้ บนเว็บไซต์ของเรา เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ได้รับประสบการณ์ที่ดีในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ และ ช่วยให้เราพัฒนาระบบเว็บไซต์ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เยี่ยมชมได้อย่างดียิ่งขึ้น

คำจำกัดความ

  • ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ คือ ผู้ที่เปิดหน้าเว็บไซต์ หรือ อ่านข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นหน้าใดก็ตาม
  • ระบบเว็บไซต์ คือ ระบบการทำงานของเว็บไซต์ www.bangkokscan.com

คุกกี้ คือ อะไร

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่จัดเก็บอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ เมื่อมีการเข้าสู่เว็บไซต์ และ ในแต่ละครั้งที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เข้าสู่หน้าใดของเว็บไซต์ก็ตาม ข้อมูลในคุกกี้ จะถูกส่งกลับไปยังระบบเว็บไซต์เพื่อประมวลผล หรือ ถูกส่งต่อไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่รองรับการทำงานของคุกกี้นั้นได้

คุกกี้มีประโยชน์ในการช่วยให้ระบบเว็บไซต์ สามารถจดจำอุปกรณ์ของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อให้บริการที่เหมาะสมกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ มากยิ่งขึ้น

คุกกี้ สามารถทำงานได้หลากหลายแบบ เช่น ช่วยให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้รับประสบการณ์ที่เหมาะสมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ สำหรับแต่ละอุปกรณ์ จดจำสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ชื่นชอบ และพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

นอกจากนี้ คุกกี้ที่ www.bangkokscan.com ใช้ยังสามารถแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังนี้

คุกกี้ที่จำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์

คุกกี้ประเภทนี้ มีความสำคัญ ในการทำให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ สามารถใช้งานเว็บไซต์ และ ฟังก์ชั่นต่างๆ บนเว็บไซต์ของเราได้ รวมถึงช่วยให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ สามารถเข้าถึงข้อมูล และ ใช้เว็บไซต์ ได้อย่างปลอดภัย หากไม่มีคุกกี้ประเภทนี้ เว็บไซต์ www.bangkokscan.com จะไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติ รวมทั้งผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ จะไม่สามารถใช้บริการบางอย่างบนเว็บไซต์ www.bangkokscan.com ได้

คุกกี้ที่ใช้เก็บข้อมูลการใช้งาน

คุกกี้ประเภทนี้ เป็นส่วนหนึ่งของคุกกี้ที่จำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์ ใช้เพื่อการจดจำผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ และ การตั้งค่าต่างๆ บนเว็บไซต์ ตามลักษณะการใช้งานของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ คุกกี้ชนิดนี้ใช้เพื่ออำนวยความสะดวก เมื่อผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ กลับมาใช้งานเว็บไซต์ ในครั้งถัดไป เช่น การจดจำชื่อผู้ใช้งาน และ ปรับแต่งการตั้งค่าให้เป็นไปตามการใช้งานของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

คุกกี้ที่ใช้ประมวลผลสถิติและวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์

คุกกี้ประเภทนี้ ใช้สำหรับประมวลผลการดำเนินงานของเว็บไซต์ www.bangkokscan.com เพื่อให้ระบบเว็บไซต์ เข้าใจถึงความสนใจของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ เช่น การนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ การนับจำนวนหน้าที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เข้าใช้งาน การประมวลผลความสนใจและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยทางเว็บไซต์ www.bangkokscan.com จะใช้ข้อมูลดังกล่าว เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ให้สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้ดียิ่งขึ้น

คุกกี้ที่ใช้สำหรับการตลาดออนไลน์

คุกกี้ประเภทนี้จะถูกใช้งานเพื่อเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ และ ลิงก์ที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์มีการเข้าถึงหรือเยี่ยมชม เพื่อให้เข้าใจในความสนใจและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ และ ใช้ในการนำเสนอสิทธิประโยชน์ โฆษณา และ ประชาสัมพันธ์ ให้เหมาะสมกับความสนใจของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์มากที่สุด

การตั้งค่าและการปฏิเสธคุกกี้

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ สามารถเลือกทำการปฎิเสธการทำงานของคุ้กกี้ ได้ตามความต้องการ โดยสามารถตั้งค่าเว็บบราวเซอร์ หรือ ค่าความเป็นส่วนตัวของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ด้วยการปฏิเสธการทำงานของคุ้กกี้ทั้งหมด แต่ทั้งนี้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ จะไม่สามารถใช้งานบางฟังก์ชั่นบนเว็บไซต์ได้ และ อาจจะทำให้การใช้งานเว็บไซต์ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

นอกจากการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวบนอุปกรณ์ หรือ เว็บบราวเซอร์โดยตรงแล้ว ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ยังสามารถปฏิเสธคุกกี้ผ่านทางหน้าต่างแจ้งเตือนบนหน้าเว็บไซต์ได้อีกด้วย แต่ถ้าหากผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ทั้งหมด ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ จะไม่สามารถใช้งานบางฟังก์ชั่นบนเว็บไซต์ได้ และ อาจจะทำให้ประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

ข้อตกลงการใช้บริการเว็บไซต์

ในการใช้บริการเว็บไซต์ www.bangkokscan.com ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ รับทราบว่าเว็บไซต์ www.bangkokscan.com จะมีการใช้งานคุกกี้ประเภทต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ข้างต้น และระบบเว็บไซต์ อาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคุกกี้ดังกล่าว เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์

หากเว็บไซต์ www.bangkokscan.com มีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม โปรดทราบว่าบุคคลดังกล่าวอาจมีนโยบายการใช้คุกกี้ของตนเอง เราขอแนะนำให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ทุกท่าน อ่านนโยบายการใช้คุกกี้ของบุคคลดังกล่าวก่อนการใช้งานเว็บไซต์เหล่านั้น

ท่านจะติดต่อ www.bangkokscan.com และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้อย่างไร

หากท่านมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อ ผ่านช่องทางต่อไปนี้

จัดทำนโยบายโดย บริการสแกนเอกสารและบันทึกข้อมูล BangkokScan (www.bangkokscan.com)